นักเรียนเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

 • เครือข่ายสื่อฯบุกเยี่ยมชม RF โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ...

  ว นท 24 ก นยายน 2563 กล มเคร อข ายส อมวลชนไทยใส ใจทางเล อกใหม พล งงานไฟฟ า นำโดย ...

 • กฟผ.เปิดโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำเขื่อนสิรินธร ...

   · ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-floating Solar Hybrid) หรือโครงการ ...

 • โรงไฟฟ้าชีวมวล กัลฟ์ ยะลา กรีน …

   · โรงไฟฟ้าชีวมวล กัลฟ์ ยะลา กรีน เสริมความมั่นคงไฟฟ้า-พัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ หัวใจของความสำเร็จคือการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

 • โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี | กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ...

  คณะอาจารย และน กเร ยนโรงเร ยนระยองว ทยาคมปากน ำเข าเย ยมชมโรงไฟฟ าบ แอลซ พ

 • กฟผ. …

  ได ปลดโรงไฟฟ าน ออกจากระบบ และร อถอนเพ อทำการสร างโรงไฟฟ าข นมาใหม ในพ นท เด ม ล กษณะโรงไฟฟ าและกำล งการผล ตเป นโรงไฟฟ าพล งความร อนร วมใช เช อเพล งก าซธรรมชาต จากแหล งสหภาพเม ยนมาร (ฝ ง ...

 • คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เยี่ยมชม ...

  สถานท จร ง และการด าเน นช ว ตต าง ๆ ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ ฉบ บท 44/2561 ว นศ กร ท 2 พฤศจ กายน พ.ศ. 2561 คณะว ทยาการจ ดการ มหาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เย ยมชมก จการเข อนส ร ก ต

 • RSU Society : คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า …

  สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่ง ...

 • ระเบียบการ | โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

  อาคารพลังงานเคียงสะเก็ด โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเปิดให้ผู้ที่สนใจทั่วไป โดยเฉพาะ นักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9:00 – 17:00 น. เว้นวันหยุดราชการและวัน ...

 • เขื่อนศรีฯ ประกาศงดเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าและศูนย์ ...

   · กาญจนบุรี - เขื่อนศรีฯ ประกาศงดเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าและศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ขณะที่ สสจ.กาญจน์ ...

 • การเยี่ยมชมโครงการ/กิจกรรมเปิดบ้านโรงไฟฟ้าจะนะ

  ประเภทต างๆ ในระหว างว นท 2-5 ส งหาคม 2552 ได เย ยมชมโรงไฟฟ าว งน อย จ.พระนครศร อย ธยา โรงไฟฟ าลำตะคอง การผล ตไฟฟ าจากก งห นลม จ.นครราชส มา และ เข อนร ชชประภา จ.ส ราษฎร ธาน

 • 08พ.ย.61คณะโรงเรียนเพียงหลวงเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าและ ...

   · 08พ.ย.61คณะโรงเร ยนเพ ยงหลวงเย ยมชมโรงไฟฟ าและโครงการช วว ถ ฯ รายละเอียด เขียนโดย prvrk

 • APM เยี่ยมชมกิจการของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด …

   · APM เยี่ยมชมกิจการของบริษัท เจนก้องไกล จำกัด (JPark) 26 May 2563 / เวลา 11:49 น. 152. มิติหุ้น – นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการ พร้อม ...

 • กฟผ.แม่เมาะนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า MM-T1 …

  Home » ข าวหน าหน ง » กฟผ.แม เมาะนำส อมวลชนเย ยมชมโรงไฟฟ า MM-T1 แหล งผล ตไฟฟ าอ นด บ 1 ของภาคเหน อ พร อมเช ญชวนประชาชนร วมเวท ร บฟ งความค ดเห นคร งท 3 โรงไฟฟ า ...

 • [แม่ลูกสี่ มีเรื่องเล่า] …

  เย ยมชม...โรงไฟฟ าพล งน ำ เข อนร ชชประภา หากเป นช วงเวลาปกต ณ ขณะน โรงเร ยนต างๆ ในประเทศไทยก คงเป นเวลาแห งการเป ดเทอมเร มการเร ยนการสอนมาได ส กระยะ ...

 • กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่

  โรงไฟฟ้ากระบี่. สามารถเข้าชมได้วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00น. สำหรับผู้เยี่ยมชมที่มาเป็นหมู่คณะ เข้าเยี่ยมชมได้รอบละไม่เกิน 50 คน ... กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่. กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ...

 • โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา...

   · โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา .. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา นำโดยนายศิริ ...

 • ''กัลฟ์'' ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศเข้าเยี่ยมชม ...

  "กัลฟ์" ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า พร้อมจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปการเกษตร ต่อยอดความร่วมมือพัฒนาชุมชน นายธนญ ตันติสุนทร ...

 • อุบลราชธานี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชม ...

   · อุบลราชธานี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโรงงาน ...

 • การเยี่ยมชมโครงการ

  การเยี่ยมชมโครงการ. • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 จำนวน 99 คน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า ...

 • หลักสูตร จนท.นิรภัยภาคพื้น สำหรับการเรียนรู้ผ่าน ...

   · เข าเย ยมชมด งานด านความปลอดภ ย ณ โรงไฟฟ าว งน อย จว.พระนครศร อย ธยา เม อ ๒๖ ธ.ค. ๖๐ ดำเน นการจ ดทำโดย สำน กงานน รภ ยทหารอากาศ ...

 • เครือข่ายสื่อมวลชนเยียมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ ...

   · เคร อข ายส อมวลชนเย ยมชมโรงไฟฟ าเช อเพล งขยะอ ตสาหกรรม จ งหว ดพระนครศร อย ธยา นายมน ญ ศ ร วรรณ (ท 2 จากขวา) ผ เช ยวชาญด านพล งงาน และประธานเคร อข ายส อ ...

 • คณะโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าและ ...

  แผนกประชาส มพ นธ และช มชนส มพ นธ เข อนวช ราลงกรณ ให การต อนร บนายจร ญ ร งเร อง คร ห วหน ากล มสาระว ทยาศาสตร ในโอกาสนำคณะน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาตอน ...

 • เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมเยาวชน หยุดโรค ไม่หยุดเรียนรู้ ...

   · เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมเยาวชน หยุดโรค ไม่หยุดเรียนรู้ช่วงโควิด-19 เปิดตัว "นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม" และส่งสื่อ ...

 • ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง, ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ...

  01/04/2021. ⚡วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ในรูปแบบ ...

 • แชมป์ฟุตบอลยุวชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย เยี่ยมชม ...

  แชมป ฟ ตบอลย วชนรอบโรงไฟฟ าว งน อย ประจำป 2559 จากโรงเร ยนว ดศร ประชา และโรงเร ยนว ดธรรมจร ยา เข าเย ยมชมและศ กษา ด งานโรงไฟฟ าบาง ...

 • กฟผ.นำคณะสื่อมวลชนสุราษฎร์ธานีเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ...

  เม อว นท 24 ส.ค.ท ผ านมา ท โรงไฟฟ าพล งงานแสงอาท ตย ท บสะแก อ.ท บสะแก จ.ประจวบค ร ข นธ นายประย ร ขาวซ ง ห วหน ากองการผล ตโรงไฟฟ าส ราษฎร ธาน ว าท พ นตร อำนาจ ...

 • โรงไฟฟ้าจะนะ | กฟผ. | Official Site

  ว นพ ธท 8 มกราคม 2557 การไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย โรงไฟฟ าจะนะ ให การต อนร บคณะอาจารย และน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 จากโรงเร ยนต สด ก ยะห เข าเย ยมชมท ศนศ ...

 • เครือข่ายสื่อฯบุกเยี่ยมชม RF …

  ว นท 24 ก นยายน 2563 กล มเคร อข ายส อมวลชนไทยใส ใจทางเล อกใหม พล งงานไฟฟ า นำโดย ...

 • สวทช. นำคณะสื่อมวลชน …

  สำหร บผลงานส งประด ษฐ ไฮไลท ท พ ฒนาข นจากห อง FabLab ว ทยาล ยเทคน คอ ดรธาน ได แก ช ดสาธ ตแขนกล (Robot Arm) ซ งม การส งการห นยนต ด วยการกดสว ตช และม การควบค มโดยการ ...

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © ANC | แผนผังเว็บไซต์

gotop