Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Sklep internetowy dostępny pod adresem www.slocare.pl jest prowadzony przez firmę Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego nr NIP: 7792398682 i  REGON: 385933970, z którym klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: kontakt@slocare.pl, za pośrednictwem dostępnych na stronie Slocare.pl formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu 793 906 226.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów oraz zasady świadczenia i korzystania z bezpłatnych usług oferowanych przez Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2 za pośrednictwem Slocare.pl. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


1. Slocare.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową dostępną w domenie slocare.pl, drogą mailową lub telefoniczną.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

3. Do korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące kryteria:
3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu;
3.2. Przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies, taka jak Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
3.3. Adres poczty elektronicznej e-mail.

4. W celu dokonania rejestracji w Slocare.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2, której przedmiotem są usługi świadczone przez Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2 na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie z Slocare.pl następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail. Od tego momentu dane osobowe klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Slocare.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Slocare.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

6. Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w Slocare.pl jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

6.1. Prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Slocare.pl poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy;
6.2. Akceptacji niniejszego Regulaminu;
6.3. Zapoznaniu się i zaakceptowaniu polityki prywatności lub obowiązku informacyjnego. Dane osobowe klienta dokonującego zakupu bez rejestracji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO przez okres nie dłuższy niż wskazany w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.

7. Slocare.pl umożliwia korzystanie przez Klienta z następujących bezpłatnych usług:
7.1. Możliwość składania do Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2 zamówień celem nabycia produktów;
7.2. Możliwość utworzenia konta Klienta dokonując rejestracji zgodnie z pkt 4-6 Regulaminu i przechowywanie oraz udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży z Slocare.pl;
7.3. Możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych (usługa polegająca na udostępnieniu formularza kontaktowego do przesyłania wiadomości do Usługodawcy. Korzystanie z formularzy kontaktowych i przekazywanie za ich pośrednictwem danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie obsłudze zapytania użytkownika;
7.4. Subskrypcji biuletynu informacyjnego newsletter tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail bieżącej informacji o promocjach i nowościach związanych z asortymentem sklepu internetowego. W celu zamówienia newslettera Klient podaje swój adres e-mail w dostępnym na stronie sklepu formularzu. Informacje otrzymywane w ramach newslettera, w szczególności informacje o stosowanych cenach, nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przesyłane w ramach newslettera dane mają jedynie charakter informacyjny lub marketingowy. Klient w każdej chwili może zrezygnować z newslettera poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji w stopce każdego wysłanego newslettera.

8. Dodatkowo dla Klientów, którzy założyli konto Klienta, Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu,61-407 ul. Alojzego Nowaka 2 świadczy nieodpłatnie następujące rodzaje usług:
8.1. Przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem Konta Użytkownika, historii zawartych Umów sprzedaży i złożonych Zamówień;
8.2. Bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;
8.3. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2 po wcześniejszym nieskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

10. Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Slocare.pl następujących treści:
10.1. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Slocare.pl lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
10.2. Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


1. Wszystkie produkty dostępne w Slocare.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w Slocare.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Wszystkie ceny widoczne na stronie Slocare.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura.

3. W przypadku Zamówienia składanego w sklepie Slocare.pl Klient dokonuje zakupu poprzez użycie przycisku „Przejdź do kasy” oraz „Kupuję i płacę”.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Slocare.pl towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia skompletowania zamówienia, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Slocare.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Slocare.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU


1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobranie.
Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


1. Możliwe są następujące formy płatności.
1.1. Płatność za pobraniem;
1.2. Standardowy przelew – płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
1.3. Przelew online poprzez system Przelewy24;
1.4. Karty elektroniczne – płatność za pośrednictwem serwisu, którego Operatorem jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
Kupujący w treści zamówienia powinien wskazać dodatkowe informacje, w szczególności numeru NIP (REGON) kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.
Fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

2. W przypadku określonych rodzajów asortymentu, dostępnych na Slocare.pl, Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2 zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa w ust. 16 powyżej – stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru.

3. Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym Klient jest informowany. Informuje on ile godzin/dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2 kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.

4. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2 informuje drogą poczty elektronicznej. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane.

5. Slocare.pl wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Klient otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Klient może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres kontakt@slocare.pl i podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.

REKLAMACJA PRODUKTU/GWARANCJA


1. Klient może zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego i korzystaniem z usług. Reklamacje można zgłaszać poprzez dostępny na stronie formularz reklamacyjny: https://slocare.pl/reklamacje/

2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
2.1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
2.2. Żądania Usługobiorcy;
2.3. Oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
– pisemnie na adres: Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@slocare.pl
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
4.1. Datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,
4.2. Numer zamówienia;
4.3. Numer faktury;
4.4. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta;
4.5. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2 zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2 rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych przypadkach Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2 może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dotyczących wysyłki zwracanego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

2.1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2.2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
2.3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2.4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2.5. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu:
2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy;
2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.