Reklamacje

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  • pisemnie na adres: Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@slocare.pl.

Jeżeli zakup został dokonany przez osobę prywatną klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny (art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego). Składając stosowne oświadczenie mailem na adres: kontakt@slocare.pl.

1. Towar zamówiony przez klienta jest sprawdzony i wysyłany bez uszkodzeń i wad.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2 nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Reklamacje oraz nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2 lub mailowo pod adres: kontakt@slocare.pl. Reklamacje dotyczące błędów w wysyłce, braków lub uszkodzenia przesyłki mogą być składane w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Decydujący jest termin dostarczenia nam protokołu szkody.

4. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer zamówienia (ID), opis wad dostarczonego produktu.

5. Slocare Karolina Dańczak z siedzibą w Poznaniu, 61-407 ul. Alojzego Nowaka 2 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Prosimy o dokładne sprawdzenie otrzymanej przesyłki w obecności kuriera. W przypadku kiedy opakowanie towaru posiada znaczne uszkodzenia, ślady otwierania, lub naruszona jest taśma na opakowaniu należy odmówić odbioru przesyłki i niezwłocznie poinformować o tym sklep pod adresem mailowym kontakt@slocare.pl. Należy spisać protokół szkody/uszkodzenia (ma go przy sobie kurier). Protokół musi zostać spisany w czytelny sposób, nie gwarantuje on uznania reklamacji. Jeżeli ze względu na charakter rzeczy zwrot nie może zostać dokonany za pośrednictwem operatora pocztowego, koszty związane z odbiorem towaru zostaną pokryte przez Sprzedającego. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne produktów oraz braki w przesyłce stwierdzone po odbiorze i odjeździe kuriera, będą uznane za powstałe po dostarczeniu przesyłki.

7. W przypadku gdy opakowanie jest w dobrym stanie, należy podpisać odbiór paczki i razem z kurierem sprawdzić jej zawartość. W tym czasie Kupujący powinien ocenić czy zawartość dostawy nie posiada mechanicznych uszkodzeń oraz czy jest zgodna z fakturą. W przypadku zastrzeżeń co do stanu towaru Kupujący zobowiązuje się spisać z kurierem protokół szkody na druku posiadanym przez przedstawiciela firmy kurierskiej. Protokół musi zostać wypełniony i podpisany przez kuriera. Ważne jest, aby protokół był spisany rzetelnie i czytelnie, w sposób jasno opisujący rodzaj uszkodzenia przesyłki. Fakt posiadania protokołu nie gwarantuje uznania reklamacji.

8. Zauważenie uszkodzonej przesyłki lub braku produktu po odejściu kuriera zobowiązuje do kontaktu z firmą kurierską z prośbą o przyjazd kuriera w celu spisania protokołu. Jest to zgodne z prawem transportowym i kurier nie może odmówić. Taką sytuację należy zgłosić niezwłocznie Sprzedawcy oraz przesłać protokół. Protokół szkody-uchyleń stanowi podstawę do ewentualnej reklamacji braków lub uszkodzenia towaru podczas transportu.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości dostarczonego mu towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sklep nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia lub ubytki przesyłki spowodowane przez firmę kurierską. Bez dostarczenia protokołu szkody złożenie reklamacji nie jest możliwe. W miarę możliwości prosimy również o załączenie zdjęć paczki oraz opakowania.